İHS Gizlilik Politikası

Giriş

Bu Gizlilik Politikası, İHS ile etkileşime geçtiğinizde (bu ve diğer İHS web siteleri – İHS Siteleri – dahil olmak üzere) sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri topladığımızı ve bunları nasıl kullanabileceğimizi , kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili haklarınızı ve bu hususlarda bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi açıklar.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Kişisel bilgilerinizi doğrudan bize sağladığınızda ve bir İHS Sitesini kullandığınızda toplarız. Bu bilgiler şunları içerebilir:

 1. Bize Sağladığınız Bilgiler:
  • Adınız, iletişim bilgileriniz ve İHS Sitelerindeki etkileşimlerinizle ilgili ayrıntılar.
  • Bizimle olan etkileşimlerinizin kayıtları (örneğin, bir İHS  çalışanı ile  iletişime geçerseniz veya sosyal medya aracılığıyla etkileşimde bulunursanız).
 2. Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler:
  • Çerez gibi teknoloji  kullanarak topladığımız bilgiler, İHS  web sitesinde hangi sayfaları görüntülediğiniz gibi.
  • Bizden almak istediğiniz pazarlama tercihleri ve bu pazarlama ile ilgili iletişim tercihleri.
 3. Üçüncü Taraflardan Gelen Bilgiler:
  • İHS veya hizmetlerini pazarlamak için ortaklık kurduğumuz işletmeler tarafından sağlanan bilgiler.

Çerez Yönetimi:  Kullanmış olduğunuz tarayıcıdan çerezleri reddederek  veya  çerezleri ayarlarını kullanarak tercihlerini belirleyebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda, İHS Sitelerinin bazı kısımlarının düzgün çalışmayabileceğini unutmayın. Çerez politikamızı ayrıca kontrol edebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizle Ne Yapıyoruz?

İHS Sitelerini nasıl kullandığınıza ve bizimle etkileşimlerinize bağlı olarak, kişisel bilgilerinizi şu amaçlarla kullanırız:

 • Müşteri hizmetleri ekibimize yönelttiğiniz soruları yönetmek ve yanıtlamak.
 • İHS Sitelerini iyileştirmek ve bakımını sağlamak, kullanımını izlemek.
 • Pazar araştırması yapmak (örneğin, görüşlerinizi ve yorumlarınızı almak için sizinle iletişime geçmek).
 • Pazarlama mesajları göndermek ve hedeflenmiş içerik veya reklam göstermek( izin vermişseniz )
 • Hukuki ve düzenleyici yükümlülüklere uymak.

Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesi İçin Hukuki Dayanağımız Nedir?

Kişisel Verilerinizi işlemek için  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz ve Kişisel Verilerinizi kişisel verilerinizi KVKK’nın m. 5/2-c, ç ve f bentlerinde yer alan sırasıyla “sözleşmenin ifası” , “veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu” ve “meşru menfaat” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

 1. Sözleşme Gerekliliği:
  • Sizinle veya temsil ettiğiniz bir işletme ile sözleşme yapmadan önce gerekli adımları atmak için işlem yapmak.
 2. Meşru Menfaatler:
  • İHS ve hizmetlerini pazarlamak ve tanıtmak.
  • Bu pazarlamayı ve İHS Sitelerini kullanımınızı kişiselleştirmek.
  • İHS hizmetlerinin sizin ve işletmeniz tarafınızdan kullanılması için gerekli teklif ve sözleşme süreçlerini yürütmek.
  • İHS sitelerinin kullanımında bilgi güvenliğini tesis etmek
 3. Rıza:
  • Reklam ve pazarlama faaliyetleri için rızanız olduğu zaman veya kanunda rıza alınması gereken yurt dışı aktarımları olması halinde yasal olarak izin verildiğinde.

Kişisel Bilgilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla işlemeleri için üçüncü taraflarla KVKK’nın m. 5/2-c bendinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla. doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak hizmet. aldığımız gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine,  KVKK’nın m. 5/2-ç bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki. yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine. dayanılarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kişilerle,  KVKK’nın m. 5/-f bendinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebine dayanılarak iş birliği yapılan ;

 • Web sitesi , e-posta ve uygulama barındırma hizmetleri.
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama hizmetleri.
 • Profesyonel hizmet sağlayıcılarımız ( hukuk, finans vb.)

kurum ve kuruluşlar ve ilgili iş ortaklarıyla, KVKK’nın 8 ve gerekli hallerde Kanunun 9. maddesine uygun olarak paylaşılabilmektedir.

Kişisel Bilgilerinizi Ne Kadar Süre Saklayacağız?

 Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan süreyle ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Bu süre, bizimle olan etkileşimlerinize ve ilgili kişisel bilgilerin kategorisine bağlı olarak değişebilir. Kişisel bilgilerinizin saklama süresini belirlerken yasal saklama sürelerini, verinin niteliğini ,veri  işleme amaçlarımızı, yasal sorumluluklarımız dikkate alırız. Kişisel bilgilerinizi saklama ihtiyacı sona erdiğinde, bilgilerinizi siler veya anonim hale getiririz.

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Güvende Tutarız?

Kişisel bilgilerinizin ,yetkisiz şekilde kullanılmasını veya erişilmesini, değiştirilmesini veya açıklanmasını önlemeyi amaçlayan uygun güvenlik önlemleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel bilgilerinize erişimi, iş amacıyla bilmesi gereken çalışanlar, temsilciler, yükleniciler ve diğer üçüncü taraflarla sınırlarız. Onlar sadece gerekli olduğu ölçüde amacına uygun olarak kişisel bilgilerinizi işleyeceklerdir ve gizlilik yükümlülüğüne tabidirler. Şüpheli bir kişisel bilgi ihlali durumunda bildirim prosedürlerimiz vardır ve yasal olarak gerekli olduğu durumlarda sizi ve ilgili düzenleyiciyi bilgilendireceğiz.

Yasal Haklarınız

Yasalar kapsamında, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde (kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin hükümler kapsamında) öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, (kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamında yapılan işlemler) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Bilgilerinizin Yurt Dışına Aktarılması

İHS’nin sizden topladığı Kişisel Bilgileri yalnızca sizin rızanızla, sizinle bir sözleşme gerçekleştirmek için veya meşru bir menfaati yerine getirmek için gerekli ise  yurt dışına aktarabilir. Kişisel Bilgilerin aktarımı yapıldığında Kanunun 8.ve 9.maddelerine uygun prosedürler ile yasal düzenlemelere uygun yapılır.

Bize Ulaşın

Bize bu dokümanda açıklanan hususlar ile ilgili kvkk@ihsteknoloji.com adresinden ulaşılabilirsiniz.